Kiểm tra định kỳ tại Đài kiểm soát không lưu Phú Bài