Ký kết Bản tuyên bố công việc về Chương trình hợp tác Quản lý không lưu