Ký kết văn bản hiệp đồng phối hợp về công tác Tìm kiếm cứu nạn hàng không