Lãnh đạo Tổng công ty đến thăm và làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Pleiku