Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài