Lễ ký kết hợp đồng “Cung cấp, lắp đặt các hệ thống radar và hệ thống phục vụ sửa chữa các hệ thống radar” giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Nhà thầu liên danh THALES-MKE