VATM: Tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Quản lý luồng không lưu