Lễ tổng kết Chương trình hợp tác quản lý không lưu tại Việt Nam giữa VATM và NAVBLUE S.A.S/Airbus