Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó trưởng Trung tâm