Lễ xuất quân Đoàn thể thao Trung tâm Quản lý luồng không lưu