Lớp chứng chỉ chuyên môn Khí tượng khóa 3 học tập thực tế tại Đài kiểm soát không lưu Cát Bi và Vân Đồn