Mời tham gia tài trợ vốn cho dự án Trạm radar thứ cấp Quy Nhơn