Một số nét về bức tranh toàn cảnh ngành Hàng không trong năm kế hoạch 2013