“Nắm lấy tương lai”- Chủ đề Hội nghị ATM toàn cầu 2014 và Hội nghị thường niên CANSO lần thứ 18