Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa rủi ro trong quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại Tổng công ty