Ngày 01/7/2014 TCT Quản lý bay VN chính thức gia nhập Tổ chức CANSO