Nghiên cứu xây dựng thực hiện hiệp đồng ra quyết định tại sân bay (A-CDM)