Những kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam