Phê duyệt Đề án Phát triển Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay