Phổ biến, quán triệt Quy chế Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không và Quy chế Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn trên biển