Phổ biến, quán triệt Quy chế Trả lương, trả thưởng mới các cơ quan, đơn vị trực thuôc Tổng công ty khu vực Long Biên