Phổ biến Quy chế Tiền lương - Tiền thưởng mới của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không