Quản lý sự thay đổi một bước tiến quan trọng của hệ thống quản lý an toàn