Quy chế Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam