Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long đi khảo sát, xây dựng phương án đảm bảo vị trí làm việc cho kiểm soát viên không lưu tại Cảng Hàng không Chu Lai