Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra các dự án, công trình bảo đảm hoạt động bay tại CHK Điện Biên