Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra công trình “Sửa chữa nhà làm việc Đài KSKL Phú Bài và thay thế hàng rào vườn khí tượng tại sân bay quốc tế Phú Bài”