Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra Dự án Đài Kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột