Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Công Long kiểm tra dự án “Đài Kiểm soát không lưu Buôn Mê Thuột”