Tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của VATM