Tân Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Ưu tiên số 1 là an toàn