Tăng cường phối hợp HKDD - Quân sự đảm bảo hoạt động bay