Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thu phí điều hành bay