TCT QLB VN nhận Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Nhà Quản lý Tài đức”