TCT QLBVN: Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam