TCT Quản lý bay VN trả lời báo chí: "Phát hiện ra máy bay, Việt Nam mới ngưng tìm"