Hồi ký "Tháp tùng Cục trưởng Đặng Tính đi làm ngoại giao"