Thay đổi một số nội dung trong chương trình đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh