Thi tuyển Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc TCT QLB VN