Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Khối cơ quan Tổng công ty