Thông báo mời tham dự hội nghị giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên năm 2015