Thông báo phát động cuộc thi sáng tác ảnh "Quản lý bay Việt Nam trong tôi"