Thông báo về Chương trình Xã hội hóa đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu tại nước ngoài năm 2018