Thông báo về việc tổ chức thi tuyển lao động năm 2018 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam