THÔNG TIN BÁO CHÍ: Chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân