Thông tin báo chí: Khởi công dự án Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên