Thông tin về sự cố chuyến bay HVN 162/A321 ngày 08/01/2016