Thư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi Quý hành khách tham gia vận chuyển bằng đường hàng không