Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại Trung tâm Quản lý luồng không lưu