Thực hiện thử nghiệm khai thác Quản lý luồng không lưu (ATFM) phân phối đa điểm nút mức 2 giữa HKDD Việt Nam và Singapore